ศูนย์ช่วยเหลือสังคมภาคประชาสังคม

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน)

โดย สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ทำการศูนย์ฯ อยู่ภายใน ตลาดสดชุมชนน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ระบบออนไลน์ การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งปัญหาสังคม และขอรับบริการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300)

คลิป อนิเมชัน แนะนำศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 พม.

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมภาคประชาสังคม

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน)

โดย สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ทำการศูนย์ฯ อยู่ภายใน ตลาดสดชุมชนน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


พื้นที่การให้บริการ ครอบคลุมทั้งตำบล

ตำบลท่าบ่อ ตำบลน้ำโมง และตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย

ผู้อำนวยการศูนย์ 1. ท่าน / รองผู้อำนวยการศูนย์ 2 ท่าน

ผู้จัดการศูนย์ฯ (ผจก.โบ้ท)

คณะกรรมการอีก 10 ราย ในเขตพื้นที่ 3 ตำบลนี้

*คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ 2 เครื่อง


การดำเนินกิจกรรม และ

เอกสารแบบฟอร์มประจำ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมภาคประชาสังคม


Title Categories Update Date Download

1.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน ดร.2

2.แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.1


3.แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

4.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน

5.แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ2564

6.แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


7.คําขอให้มีการปรบสภาพแวดลอมที่อยู่อาศัยใหแก้คนพิการ

8.แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินกองทุน ปีงบประมาณ2564


9.แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี2564 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

10.แบบเสนอรายชื่อการพิจารณาปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

11.แบบสอบถามความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ


12.แบบคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

13.คำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

14.แบบคำขอรับรองเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส. 1,2 )

15.แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ (แบบ คม.1)

16.ขอรับเงินรางวัลนำจับคดีค้ามนุษย์

17.สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กปค.03)

18.แบบรายงานการจ้างงานคนพิการหน่วยงานของรัฐ ปี 2563

19.แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

20.แบบเยี่ยมบ้าน(สอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงิน)

21.แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริงรายบุคคล (เงินกู้คนพิการ)

22.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

23.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

24.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Coparate Online

25.แบบคำขอรับรองเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส. 1,2 )

26.แบบคำรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบ ก.ส.ค.5)

27.แบบคำรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (แบบ ก.ส.ค.1)

28.แบบยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.1,2)

29.แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 62


-*-


และมี เครือข่ายที่ทำการศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ตั้งอยู่ภายในที่ทำการ กองทุนสวัสดิการสถาบันการเงินชุมชนเมืองท่าบ่อ

ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย