ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

นวัตกรรม การจัดการ สวัสดิการชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชน ตลาดสดชุมชนน้ำโมง - นวัตกรรมการจัดการสวัสดิการชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 2021.pdf