ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

กรอบแนวคิดการถอดบทเรียนต้นแบบ

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน)

แบบฟอร์ม กรอบแนวคิดการถอดบทเรียนต้นแบบ - องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน).pdf