องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อหาแนวทางร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนของชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง เป็นไปโดยเสมอภาคทั่วถึงกัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนโดยส่วนรวมในอำเภอท่าบ่อ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา คุณภาพชีวิตของสมาชิก ประชาชนใน ท้องถิ่นให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก ประชาชนในท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นแหล่งแพร่ข่าวสารภาคประชาชน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สนับสนุนสวัสดิการของสมาชิก ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความก้าวหน้าในกลุ่มและกองทุนต่าง ๆ ของสมาชิก ดังนี้

- กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง (กลุ่มแม่ค้า-พ่อค้า และ กลุ่มสตรี-ครอบครัว)

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพ)

- กลุ่มเยาวชน (กลุ่มเด็กและเยาวชน) ชมรมกีฬาเยาวชนเมืองท่าบ่อ

- กลุ่มผู้สูงอายุ (กลุ่มผู้สูงอายุ- ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส)

- กองทุนองค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง

(สนับสนุน ทุนอาชีพ โครงการทัศนศึกษา ดูงาน อบรมให้ความรู้)

- งานเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสา ( อพม. / อสม. / อสค. )

- กลุ่มอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ( อสส. / ออช. )

ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนสนับสนุนและตรวจสอบการเลือกตั้ง

(องค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง) - (ออช.- กกต. จ.หนองคาย)


กิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) จัดโครงการ ฝึกอาชีพทำดอกไม้จันทน์และการสกรีนเสื้อให้แก่ผู้ด้อยโอกาสชายแดนริมโขง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว

วันที่ 24 ก.ย. 2564 ที่ อาคารตลาดสดชุมชนน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายเอกธนัช อินทร์รอด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต 3 พรรคเพื่อไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพทำดอกไม้จันทน์และการสกรีนเสื้อให้แก่ผู้ด้อยโอกาสชายแดนริมโขง โดยนายเจษฎากร พรหมเทศน์ ประธานบริหารองค์กรสวัสดิการชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์การสวัสดิการชุมชน) จัดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากกองกิจการอาสาสมัครภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี รองประธานสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ, เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย, เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หนองคาย, ครู กศน.อำเภอท่าบ่อ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

ซึ่งโครงการฯได้ดำเนินการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนเป็นต้นมา โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมทักษะการตัดสติ๊กเกอร์ป้าย, สกรีนเสื้อ และกิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์, ดอกไม้จันทน์, ช่อดอกไม้ที่ระลึก ทั้งนี้เพี่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและสามชิก มีความรู้และหักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเสริมรายได้ให้กับครอบครัว สามารถใช้เวลาว่างทำที่บ้านได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิตาม พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการฯ และสิทธิผู้ต้อยโอกาส เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรม รวมทั้งยังอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด SME โดยเน้นการสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี digital ให้กับทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทำให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย โดยมีเยาวชนและสมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 5 รุ่นๆละ 20 คน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของอำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย อย่างเคร่งครัด