ผู้บริหาร

เจษฎากร พรหมเทศน์ก.โบ้ท

เจ้าของ/ผู้จัดการ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม)/

ประธานองค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน)


สำเนาแบบกรอกประวัติย่อ อาสาสมัครดีเด่น ๒๕๖๓

รูปถ่าย ๒ นิ้ว

แบบกรอกประวัติย่ออาสาสมัครดีเด่น

ชื่อ-นามสกุล

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายเจษฎากร พรหมเทศน์

การศึกษา คอมพิวเตอร์ / เทศโนโลยีสารสนเทศศาสตร์

อาชีพ เจ้าของ/ผู้จัดการ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง (“องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น” พ.ศ. 2560)

ที่อยู่ปัจจุบัน ตลาดสดชุมชนน้ำโมง / องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน)

เลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ถนนองค์ตื้อเนรมิต ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

โทรศัพท์ 089 698 4567, 089 825 4608 โทรศัพท์บ้าน./โทรสาร. 042-080 208

เว็บไซต์ www.nammongmarket.com อีเมล์ : jpboath@gmail.com


ประวัติการทำงานอาสาสมัครและผลงานดีเด่นที่ควรยกย่อง

เริ่มปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ทำหน้าที่เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการชุมชนศรีบุญเรือง และ รองประธานชุมชนศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประธานกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชน

น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ของกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดชุมชนฯ เทศบาลเมืองท่าบ่อ เลขานุการกองทุนสวัสดิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าบ่อ (พอช.) เลขานุการและผู้จัดการกองทุนสวัสดิการสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ (องค์กรสวัสดิการชุมชน) กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม จนได้รับเลือกตั้ง/แต่งตั้งเป็น อนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดหนองคาย (สมัยที่ 1) ของ สำนักงานคณะกรรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประธานองค์กรฯ/ผู้มีอำนาจทำการแทน องค์กรเอกชน “องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง” ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งวิทยากรจังหวัด และวิทยากรองค์กรเอกชน กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานชมรมกีฬาเยาวชนเมืองท่าบ่อ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดหนองคาย (สมัยที่ 2) ของ สำนักงานคณะกรรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ประสานงานอาสาสมัครสังเกตการณ์ (สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

ผู้จัดการตลาดสดชุมชนน้ำโมง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรตลาดสดที่ปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร ผู้นำองค์กรกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าจนได้รับหนังสือรับรอง จาก “กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง” เปลี่ยนแปลงชื่อองค์กรเป็น “องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง” และมีการขยายกลุ่มย่อยต่างๆ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กองทุนองค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง งานเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสา (อพม./อสม./อสค.) กลุ่มอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง (อสส./ออช.) เพื่อนำความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ต่าง ๆ มาดำเนินการผ่านกิจกรรม/โครงการ ใน องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง และแผ่ขยายไปในชุมชนท้องถิ่น และสังคมใกล้เคียงอีกด้วย

สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ผู้เสนอ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย