ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

ประวัติความเป็นมา

ตลาดสดชุมชนน้ำโมง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 หรือที่เรียกกันว่า ตลาดน้ำโมง เป็นตลาดสดเอกชนแห่งแรกในตำบลน้ำโมง และเขตสุขาภิบาลอำเภอท่าบ่อในสมัยนั้นและเป็นแห่งที่ 2 ในเขตอำเภอท่าบ่อรองจากตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตลาดเริ่มตั้งแต่ปี 2518 ในสมัยสุขาภิบาลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นความคิดริเริ่มของคุณตาจันทร์ และคุณยายหนูจันทร์ พรหมเทศน์ โดยคุณตาจันทร์ พรหมเทศน์ ตำแหน่งขนาดนั้นเป็น นักพัฒนาชุมชน สุขาภิบาล ท่าบ่อ ได้เล็งเห็นว่าบ้านน้ำโมง ในสมัยนั้นไม่มีตลาด ประกอบกับทางราชการให้เสนอโครงการพัฒนาชุมชน ขึ้นจึงได้เสียสละพื้นที่บางส่วนของบ้านตนเอง เป็นตลาดโดยมีรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง ใช้รูปแบบการบริหารงานระบบกลุ่มโดยที่คณะกรรมการบริหารสมาชิก มีการจัดสวัสดิการครอบคุมคือให้การอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้า อุปโภค บริโภคอาหารหลักอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าขาย ประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อร้องขอความต้องการของแม่ค้าแก่เจ้าของตลาด และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกส่วนรวม ให้ของที่ระลึกในเทศกาลต่าง ๆ ให้สมาชิกกรณีที่สมาชิกมีประเพณีท้องถิ่นบุญงานบุญหมู่บ้านนั้น ๆ ทางกลุ่มได้รวมตัวกันสนับสนุนทั้งแรงและแรงกาย และกำลังทรัพย์ตามกำลัง และความสามารถ

ปี 2537 ได้มีตลาดพื้นที่ใกล้เคียงเกิดขึ้นจึงได้งดเว้นไปถึง 15 ปีต่อมาบรรดาแม่ค้าและพ่อค้าได้รับความเดือดร้อนจึงได้ขอกลับมาขายที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสวัสดิการกับผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการภาพผู้ประกอบการค้าขายให้เข้มแข็ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารถูกหลักอนามัยแก่ผู้ประกอบการค้าขาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความก้าวหน้าในกลุ่มและกองทุนต่าง ๆ ของสมาชิก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

ตลาดสดชุมชนน้ำโมง และ องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อน้ำโมง หรือชื่อเดิม กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง ได้มีกิจกรรมและรับรางวัลต่าง ๆ อาทิ อาหารสดน่าซื้อผักปลอดสาร ตั้งแต่ต้นทางผลิตถึงมือผู้บริโภค ทุกแผงค้า อาหารสะอาดรสชาติอร่อย เป็นตลาดสดปลอดบุหรี่ รับรองกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ผ่านคุณภาพอาหารสดและผักผลไม้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เขียงสะอาด ของ ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

สมควรได้รับยกย่องเป็น

“องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2560”

ที่มา หนังสือที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ปี 2560

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เกี่ยวกับ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

Vision วิสัยทัศน์

“ตลาดสดชุมชนน้ำโมงเพื่อสวัสดิการชุมชนและสังคม”

Mission พันธกิจ

“พัฒนาตลาดสดชุมชนน้ำโมง สู่สวัสดิการชุมชนยั่งยืน มีมาตรฐานสาธารณสุขที่ดี”


ที่ตั้ง เลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ถนนองค์ตื้อเนรมิต

ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

โทร.042-080 218 / 089-6984567

วัน-เวลาทำการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 06.00 - 21.00 น.

สถานที่ ขนาดพื้นที่ 300 ตร.ม.

ที่จอดรถ ถนน / จอดรถรอบบริเวณตลาด

สินค้า == '''โซนขายสินค้า''' ==

แบ่งเป็น 8 โซน ได้แก่

1. โซนแผงเช่าฯ อาหารสด // เนื้อสัตว์ ของทะเล

2. โซนแผงเช่าฯ อาหารปรุงรส // กับข้าวปรุงสุก

ส้มตำไก่ย่าง ลูกชิ้นทอด/ปิ้ง ข้าวจี้

3. โซนแผงเช่าฯ ผัดสดและผลไม้

4. โซนแผงเช่าฯ สินค้าอุปโภค ของแห้ง //

บรรจุภัณฑ์ ปลาหมึกแห้ง สินค้ากระป๋อง

5. โซนแผงเช่าฯ เครื่องนุ่งห่ม และ กิ๊บซ็อป

6. โซนแผงเช่าฯ ปลาสด

7. โซนแผงลอย ชั่วคราว

8. โซนลานโปรโมชั่น สำหรับจัดแสดงสินค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่