ผลงาน / รางวัล

รางวัล

"องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น"

"พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ"

เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 พร้อมประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น องค์การ 1 ใน 22 องค์การ คือ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง โดย นายเจษฎากร พรหมเทศน์ ผู้จัดการตลาด ได้รับคัดเลือกจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" รางวัล "องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาแลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี


รางวัล ประชาบดี ประเภท องค์กรที่ทำคุณประโยชน์

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) เดิมชื่อ กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ก่อตั้ง เมื่อปี 2552 เป็นการรวมตัวกันของสมาชิก แม่ค้า พ่อค้า ใน ตลาดสดชุมชนน้ำโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทุกช่วงอายุช่วงวัย ในระดับพื้นที่ ให้แก่สมาชิก ส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้แก่สมาชิก และประชาชนในพื้นที่ สี่ชุมชนบ้านน้ำโมงและใกล้เคียง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


เมื่อ 29 ธ.ค. 2564 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๖๔ โดย เจษฎากร พรหมเทศน์ ผจก.โบ้ท เจ้าของ/ผู้จัดการตลาดสดชุมชนน้ำโมง ในฐานะ ประธาน องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) จะได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ พระราชทาน ในโอกาส อันใกล้ต่อไป

ผลงานการยกย่อง ปี ๒๕๖๕

ชุมชนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม

ได้รับการยกย่องเป็น ชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ ของ องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนน้ำโมง เป็นองค์กรในพื้นที่ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง จัดทำโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ ลำดับ 43 ของอีสาน จาก 204 องค์กร หนังสือชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ 204 แห่ง องค์ความรู้เล่มนี้เป็นการดำเนินการตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่าย


ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ที่ได้เสนอชื่อองค์กรของเรา เข้าร่วมโครงการ และได้รับการพิจารณา จัดดำเนินการ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ และ E-BOOK ขอกราบขอบพระคุณ หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้


หนังสือชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ 204 แห่ง - คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี (Moral Center Digital Repository)

https://www.dl.moralcenter.or.th/.../485-%E0%B8%AB%E0%B8...


ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ ลำดับ 43 ของอีสาน หน้าที่ 204-205 จาก 204 องค์กร


ประกาศเกียรติคุณ / หนังสือใบรับรอง / ใบจดทะเบียน