รางวัล "ประชาบดี" ประเภท องค์กรที่ทำคุณประโยชน์

ของ องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน)

ขณะนี้ทางกรม พส. ได้ทำหนังสือกราบทูลเชิญพระราชทาน รางวัลประชาบดี ประจำปี 2564 ไปอีกรอบแล้ว เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 หากได้รับหนังสือตอบกลับยืนยันกำหนดวันจัดงานที่แน่นอนแล้ว ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะรีบแจ้งผู้รับรางวัลประชาบดีทุกท่านทราบต่อไป

นาย เจษฎากร พรหมเทศน์ (ผจก.โบ้ท) เจ้าของ/ผู้จัดการตลาดสดชุมชนน้ำโมง ในฐานะ ประธานกรรมการ องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) จ.หนองคาย รางวัล "ประชาบดี" ประเภท องค์กรที่ทำคุณประโยชน์

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) เดิมชื่อ กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ก่อตั้ง เมื่อปี 2552 เป็นการรวมตัวกันของสมาชิก แม่ค้า พ่อค้า ใน #ตลาดสดชุมชนน้ำโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทุกช่วงอายุช่วงวัย ในระดับพื้นที่ ให้แก่สมาชิก ส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้แก่สมาชิก และประชาชนในพื้นที่ สี่ชุมชนบ้านน้ำโมงและใกล้เคียง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

องค์กรฯ น้ำโมง สนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ ของทุกคนในชุมชน และสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจความเสมอภาคระหว่างกัน

วันที่ที่ผ่านมา 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ผจก.โบ้ท เจษฎากร พรหมเทศน์ ในฐานะประธานองค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) (รางวัลประชาบดี องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์) และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ ความเสมอภาค ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ


และร่วมเสนอโครงการใน กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อจัดกิจกรรมให้องค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจความเท่าเทียมและความเสมอภาคระหว่างเพศ ในระดับชุมชนท้องถิ่น


จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้จัดดำเนินโครงการเพื่อสร้างการตระหนักรู้องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความเสมอภาค ระหว่างเพศในระดับชุมชนท้องถิ่นของเราต่อไป


ตลาดสดชุมชนน้ำโมง (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม) ได้อบรมโครงการฯการถอดรหัสวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ 18-19 พ.ค. 65 ตลาดสดชุมชนน้ำโมง (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม) โดย ผจก.โบ้ท เจษฎากร พรหมเทศน์ อบรมโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นการอบรมสัมมนา การถอดรหัสวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การทำธุรกิจของธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยื่น จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม - สวส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นง. สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ, รพ.สต.น้ำโมง ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง อาหารปลอดภัย หลักอนามัย และ มาตรการการป้องกันโรค โควิด-19

วันนี้ 3 พ.ค. 65 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สนง.สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.น้ำโมง ร่วมมาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง อาหารปลอดภัย สารปนเปื้อน หลักอนามัย และ มาตรการการป้องกันโรค โควิด-19 พร้อมทั้งตรวจประเมินอาหารปลอดสารปนเปื้อน 6 ชนิด ผ่านเกณฑ์ในแผงค้าขายอาหาร ให้กับ สมาชิกแม่ค้า พ่อค้า ผู้ช่วย กลุ่มผู้ประกอบการขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมนุมเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ในพื้นที่ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

และขอขอบคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย สนง.จังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สาธารณสุขอำเภอ ที่ได้มอบป้ายผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโควิด 19 ให้กับ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

ในนาม กลุ่มแม่ค้าพ่อค้า และคณะผู้บริหารตลาดสดชุมชนน้ำโมง ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ป้ายผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโควิด 19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย สนง.จังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สาธารณสุขอำเภอ ที่ได้มอบป้ายผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโควิด 19 ให้กับ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง มอบให้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2565

ปฏิบัติตามโยบายอน่างเคร่งครัด การป้องกันโรค

ทำความสะอาดล้างตลาด ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ ลูกค้า สมาชิก ทุกท่านที่มาใช้บริการในพื้นที่ตลาดสดชุมชนน้ำโมง เป็นประจำทุกวันเสาร์ อย่างต่อเนื่อง จากปกติช่วงก่อนโควิด-19 เดือนละครั้งเป้นสััปดาห์ละครั้ง

วันคล้ายวันก่อตั้ง ขึ้นปีที่ 13 ของ ตลาดสดขุมชนน้ำโมง

ทำบุญไหว้ขอพร เนื่องใน วันคล้ายวันก่อตั้ง ขึ้นปีที่ 13 ตลาดสดขุมชนน้ำโมง ของข้าพเจ้า นายเจษฎากร พรหมเทศน์ พร้อมครอบครัว ถวายแด่ พระพรหม (เทพพรหมสี่หน้า) พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี เทวดา นางฟ้า เจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตลาดสดชุมชนน้ำโมง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 วันก่อตั้งและขึ้นทะเบียนตลาดเอกชน ตลาดสดชุมชนน้ำโมง และ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ใช้เป็นตลาดบ้านน้ำโมง (ชื่อเดิม ตลาดเก่าน้ำโมง)


ขอให้บุญกุศล อุทิศแด่ตัวข้าพเจ้าพร้อมครอบครัว บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย และบริวารของข้าพเจ้า


ขอให้พ้นจากทุกข์ แต่หากมีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญด้วยสติปัญญา สินทรัพย์มั่งคั่ง บริวารที่ดี ร่ำรวยปังๆ เฮงๆ สำเร็จงานการ องค์กรฯ กลุ่มต่างๆ โครงการ กิจกรรม ทุกแผนงานทุกประการ ชนะศัตรูมารทั้งปวง ตลอดกาลละนานเทอญ..


ร่วมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในโอกาส ครบรอบ 10 ปี "องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง"

องค์กรโล่ดีเด่น "รางวัลประชาบดี" ประเภท "องค์กรที่ทำคุณประโยชน์" ด้วยการบริจาคเงิน สมทบทุนกิจกรรม/โครงการ ตามแผนงานได้ที่


ชื่อบัญชี "องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง"

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 4410336398

ธนาคาร ธ.ก.ส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020111352963


ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญ เทอญ...


ส่งความสุขและรอยยิ้ม (ภายใต้หน้ากากฯ) มอบของที่ระลึก เนื่องในวันที่ 5 ธันวา 64

วันนี้ 7 ธ.ค. 64 ตลาดสดชุมชนน้ำโมง (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม) โดย คุณน้อยหน่า อังคฉัฐ พรหมเทศน์ เจ้าของตลาดสดฯ มอบของที่ระลึก เนื่องใน วันที่ 5 ธ.ค. 64 วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ วันพ่อแห่งชาติ วันอาสาสมัครสากล และ วันคล้ายวันเกิด คุณแม่น้อยหน่า

ให้กับ สมาชิกแม่ค้า พ่อค้า ผู้ช่วยขาย กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ในกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการชุมชนในองค์กรฯ ปี 2564 ณ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง - องค์กรสวัสดิการประชาชนฯ น้ำโมง บ้านน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่จัดอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน การรักษาสิ่งแวดล้อม ในตลาดสดชุมชนน้ำโมง ให้กับสมาชิก แม่ค้า พ่อค้า และผู้ช่วยขาย

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


ได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รวมถึงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมช่วยในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ U2T)


การจัดการ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในตลาดสดชุมชนน้ำโมง กิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้ง ให้กับ สมาชิก แม่ค้า พ่อค้า และผู้ช่วยขาย กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง ใน องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง ดำเนินการ ณ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง


อีกทั้งหนึ่งใน #โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง ร่วมกับ #ตลาดสดชุมชนน้ำโมง ตลาดสดชุมชนน้ำโมง - องค์กรสวัสดิการประชาชนฯ น้ำโมง "องค์กรดีเด่น มีมาตรฐาน สร้างคุณภาพชีวิตยั่งยืน" และสนองตอบแก่ นโยบายรัฐบาล ขอความร่วมมือ บ้าน วัด โรงเรียน และตลาด เก็บถังขยะและ จัดทำที่พักขยะชั่วคราว รอการจัดเก็บ ภายใน #ตลาดสดชุมชนน้ำโมง


เกิดการส่งเสริม ดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน งานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ ตามกรอบแนวทางการยกร่างแผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในเวทีภูมิภาค เกิดการทำงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมต่อไป