กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการดีเด่น ของ ตลาดสดสดชุมชนน้ำโมง และ

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สวัสดิการชุมชน ปี 2557

- ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักตนเอง การพึ่งตนเอง สิ่งที่เป็นตัวอย่าง หรือแบบฉบับที่ดีต่อสังคม - ได้หารายได้เสริมจากการสร้างโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด สำหรับตนเองและครอบครัว
โครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสวัสดิการ ปี 2558

- กิจกรรม เวทีการแลกเลี่ยนเรียนรู้/เวทีเรียนรู้ให้แก่สมาชิก/อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ - สมาชิกกลุ่มฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดสวัสดิการชุมชน - จัดสร้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสวัสดิการ (มุมอ่านหนังสือในตลาด) - ผลิตและจำหน่าย น้ำยาล้างจานปลอดสารพิษ - ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำชีวภาพจากเศษผักและผลไม้
โครงการ อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการตัดสติ๊กเกอร์และสกรีนเสื้อ ปี 2559

- มีพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขต่าง ๆ - มีเด็กและเยาวชน มีความรัก เสียสละ สามัคคี เอื้ออาทรต่อ สตรีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส และครอบครัว - สามารถสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนให้สามารถดูแลป้องกันทางสังคมในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการ พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความปลอยภัยในการประกอบอาชีพ ปี 2560

- อบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิก องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง อบรม / ทัศนศึกษาดูงาน วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จ.นครพนม กลุ่มองค์กรสวัสดิการชุมชน ใน จ.นครพนม / กลุ่มองค์กรสวัสดิการชุมชน ใน จ.สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร/ วัดป่าสุทธาวาส (อัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น) จ.สกลนคร/กลุ่มองค์กรสวัสดิการชุมชน ใน จ.อุดรธานี
สิ่งที่เป็นตัวอย่าง หรือ แบบฉบับที่ดีต่อสังคม

ตลาดสดชุมชนน้ำโมง เป็นองค์การธุรกิจ แสดงให้เห็นว่า สามารถดำเนินการธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมในพื้นที่ได้ดี มีการกระทำที่เป็นตัวอย่าง ทั้งในเรื่อง การรวมกลุ่มเม่ค้า พ่อค้า จัดกิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจในเป็น สาธารณสุขต่อชุมชน สังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อประชาชนที่มาใช้บริการในตลาด แม้จะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลานานมากในการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิก แม่ค้า พ่อค้าในตลาด และเมื่อสามารถมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็มีประชาชน ในพื้นที่เป็นความสำคัญและอยากที่จะมาเข้าร่วมในกลุ่ม สามารถขยายกลุ่มเป็นองค์การสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ได้ จึงกายเป็นนวัตกรรมใหม่ในชุมชนตลาดสดเอกชนที่ไม่เคยมีการทำมาก่อนพื้นที่จังหวัดหนองคาย เป็นแบบฉบับที่ดีสังคม