Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตลาดสดชุมชนน้ำโมง (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม)

(คลิกที่ภาพด้านบน เพื่อเข้าชม เฟสบุ๊ค

แฟนเพจ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง และองค์กรสวัสดิการฯ น้ำโมง)

จังหวัดหนองคาย ได้ส่งประกวด รางวัลประชาบดี ประเภท องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ คือ

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) จังหวัดหนองคาย

โดย นายเจษฎากร พรหมเทศน์ ประธานองค์กรฯ เป็นหนึ่งใน 12 องค์กร ที่ได้รับพระราชทาน รางวัลด้วย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี”

ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้เป็นต้นแบบแห่งการให้

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทูลรายงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ

“พระประชาบดี” เทพผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ประชาชน ด้วยพลังแห่งการให้และแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากสภาวะยากลำบาก กระทรวง พม. จึงได้นำชื่อ “ประชาบดี” มาเป็นชื่อรางวัลแห่งเกียรติยศ ซึ่งที่ผ่านมา ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เสด็จมาประทาน หรือทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ มาประทานรางวัล “ประชาบดี” เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องและเชิดชูคุณความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม นับเป็นความภาคภูมิใจของต้นแบบความดีที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอย่างหาที่สุดมิได้


ร้านกุ้ง ข้าวจี่

ข้าวจี่ ปาเต้หอมๆ ปังหน้าหมูอร่อยๆจ้า ที่ร้านพี่กุ้ง ข้างจี่ ปาเต้หอมๆ อันใหม่อันใหญ่เหมือนคนทำ สูตรลับเฉพาะที่ร้าน

ร้านแม่กุล อาหารปรุงสุก

มาแล้วจ้า แกงถุงรสเด็ด ทำใหม่ๆ สะอาด รสมือถึงเครื่อง ถุงใหญ่ ราคาย่อมเยา ถูกหลักอาหารปลอยภัย

ร้านแม่อ้น ของหวาน

ของหวาน ของอร่อย ขายมาตั้งแต่ ตั้งตลาดเก่าบ้านน้ำโมง ยืนหนึ่ง ตำนาน โดย ลุงเผ กะ ป้าอ้น เจ้าเก่า พร้อมข้าวเปียกเส้นรสดังเดิม

โครงการ ตลาดสดชุมชนน้ำโมงปลอดภัย วิถึใหม่หลังโรคระบาด

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 จัดโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ามีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด ให้มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของตลาดสดชุมชนน้ำโมง ทั้งในเรื่องขยะ น้ำเสีย ความสะอาดทั่วไป การปนเปื้อนของสารพิษในอาหาร โดยให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดสดชุมชนน้ำโมงให้สะอาด ปลอดภัย ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

ตลาดสดชุมชนน้ำโมง (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม) ร่วมสัมมนา นวัตกรรมเพื่อสังคม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพชุมชนภาคอีสาน ด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่าน ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2022

องค์กรของเรา สนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ ของทุกคนในชุมชน และสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจความเสมอภาคระหว่างกัน

วันที่ที่ผ่านมา 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ผจก.โบ้ท เจษฎากร พรหมเทศน์ ในฐานะประธานองค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) (รางวัลประชาบดี องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์) และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ ความเสมอภาค ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชน-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ในพื้นที่ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

ได้รับการยกย่องเป็น "ชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชน-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ได้รับการยกย่องเป็น ชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งเป็นองค์กรในพื้นที่ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง โดยเป็นการนำองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ ลงใน หนังสือชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ จาก 204 องค์กร ทั่วประเทศ

หนังสือองค์ความรู้เล่มนี้เป็นการดำเนินการตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่าย

มาตราการการป้องกันโรค ของ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

เชิญจับจ่ายได้ "สด สะอาด ถูกแบบไทยๆ" เลือกได้ และขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่มาอุดหนุน ขอความกรุณาสวม

หน้ากากอนามัย มาตลาดด้วย ใส่ใจ ในบริการ สมาชิก พ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วย ตลาดสดชุมชนน้ำโมง ผ่านการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว 100% แม่ค้าพ่อค้าผู้ช่วยขาย และสมาชิกตลาดสดชุมชนน้ำโมง สร้างภูมิคุ้นกันหมู่ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน . เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 ตลาดสดชุมชนน้ำโมง ร่วมกับ คณะ อสม. หมู่ที่ 1 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง ได้สำรวจข้อมูล ใบรับรองการฉีดวีคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับแม่ค้าพ่อค้าผู้ช่วยขาย และสมาชิกตลาดสดชุมชนน้ำโมง เพื่อการป้องกันฯและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ตลาดสดชุมชนน้ำโมงของเรา . ใบแทนใบรับรอง ผู้ที่ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว เข็มที่ 1 เมื่อ (แสดงที่แผงค้าผู้ค้า) ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว เข็มที่ 2 เมื่อ (แสดงที่แผงค้าผู้ค้า) . * ใบแทนใบรับรองผู้ที่ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว เป็นเอกสารใช้แทนใบรับรองของทางราชการ เนื่องจาก ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เลขที่บัตร ปชช.) จึงใช้เอกสารใบนี้แทน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ